Zyra Kombëtare e Auditimit ka gjetur se në Komunën e Skenderajt kishte shkelje në tri fazat e prokurimit: Planifikim, vlerësim të ofertave dhe menaxhim të kontratave.

Auditori gjeti se komuna e udhëhequr nga Bekim Jashari kishte bërë shkele në disa procedura të prokurimit.

Në kontratën e lidhur për Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve Auditori ka gjetur se biznesit fitues i mungonte certifikata e TVSH-së, kopjet e kontratave të marrëdhënies së punës për dy mekanikë dhe deklarata me shkrim e OE për vendndodhjen e objektit të servisimit. Të gjitha këto ishin kërkesa nga dosja e tenderit.

Lajmin e plotë mund ta lexoni te linku i Kallxo.com

Shkeljet e Skenderajt në tenderë dhe menaxhim të kontratave

No tags for this post.