Njoftim me rëndësi nga komuna e Drenasit

Në bazë të Ligjit nr.06/L – 005 për Tatimin në Pronën e Paluajtshme, neni 14 pika 3,4 dhe neni 15 pika 1,4 dhe 5, për regjistrimin dhe inspektimin e pronës së paluajtshme, zyra e Kryetarit dhe Drejtoria për buxhet dhe Financa, nxjerrin këtë njoftim:

Njoftohen të gjitha Kompanitë Ndërtimore dhe pronarët e objekteve kolektive, në Komunën e Drenasit që të sjellin kontratat e njësive banesore dhe lokaleve afariste, të cilat nuk janë të regjistruara në Zyrën e Tatimit në Pronë, në komunën e Drenasit.

Sipas Ligjit nr.06/L – 005 për Tatimin në Pronën e Paluajtshme, Neni 35 pika 1,2,3,4 dhe 5, për çdo posedues të pronës i cili nuk e bënë kërkesën për regjistrim të pronës , në Zyrën e Tatimit në Pronë, në bazë të dispozitave ligjore të cilat kanë hyrë në fuqi me datë 01.10.2018, do të pasojnë masat ndëshkuese- gjobat në shumë prej 30% të tatimit të vlerësuar në vitin pasues.

Prandaj, i njoftojmë të gjithë poseduesit e pronave të paluajtshme si;

– Kompanitë ndërtimore

– Kompanitë prodhuese

– Kompanitë tregtare dhe

– Të gjithë poseduesit tjerë të pronave të paluajtshme

që të sjellin dokumentacionin dhe informatat lidhur me pronat të cilat i posedojnë, në Zyrën e Tatimit në Pronë në komunën e Drenasit, ashtu siç i obligon Ligji nr. 06/L – 005 për Pronën e Paluajtshme – Neni 14 pika 3 dhe 4.